RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Super Sport Sweden AB

  1. De immateriella rättigheterna till webbsidan www.superstar.se, dess källkod, design, navigeringsstruktur, databaser och de olika elementen i den tillhör Super Sport Sweden AB, som har ensamrätt att utnyttja dem i alla former, särskilt rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling.
  2. Dessa allmänna villkor reglerar tillgången till och användningen av webbplatsen www.superstar.se, som är gratis för Internetanvändare. Tillträde till denna innebär att den accepteras utan förbehåll. Användningen av vissa tjänster som erbjuds på denna webbplats ska också regleras av de särskilda villkor som anges i varje enskilt fall, vilka ska anses vara accepterade genom enbart användningen av dessa tjänster.
  • Visning, utskrift och delvis nedladdning av innehållet på webbplatsen är endast tillåtet om följande villkor är uppfyllda:
  • Att den är förenlig med webbplatsens syfte www.superstar.se.
  • Att det görs i det enda syftet att få den information som finns i den för personligt och privat bruk. Det är uttryckligen förbjudet att använda den för kommersiella ändamål eller för distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.
  • Att inget av innehållet på denna webbplats ändras på något sätt.
  • Ingen grafik, ikon eller bild som finns på denna webbplats får användas, kopieras eller distribueras separat från texten eller andra bilder som åtföljer den.

 3. Super Sport Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen, konfigurationen och presentationen av webbplatsen samt villkoren för åtkomst.

4. Super Sport Sweden AB garanterar inte att det inte förekommer avbrott eller fel i åtkomsten till webben, i dess innehåll eller att det är uppdaterat, även om SUPERSTAR kommer att göra sitt bästa för att undvika dem, korrigera dem eller uppdatera dem.

5. Både tillgången till denna webbplats och den användning som kan göras av den information som finns på den är användarens exklusiva ansvar. Super Sport Sweden AB är inte ansvarig för någon konsekvens, skada eller lidande som kan härröra från nämnda åtkomst eller användning av informationen. Super Sport Sweden AB tar inget ansvar för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för eventuella skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), filer eller dokument som lagras i detsamma, som en följd av förekomsten av ett virus i användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webben, av en funktionsstörning i webbläsaren eller av användningen av icke uppdaterade versioner av densamma.

6. Super Sport Sweden AB tar inte på sig något ansvar som härrör från koncessionen eller innehållet i de länkar till tredje part som det hänvisas till på webben, och garanterar inte heller att det inte finns virus eller andra element i dessa som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och mjukvara), dokumenten eller användarens filer, vilket utesluter allt ansvar för skador av något slag som orsakas användaren av denna anledning.

 7. Otillåten användning av informationen på denna webbplats, vidareförsäljning av den samt skada på Super Sport Sweden AB immateriella rättigheter kommer att ge upphov till lagstadgat ansvar.

8. Alla länkar från tredje part till den här webbplatsen måste gå till din hemsida eller ingångssida. 

9. Super Sport Sweden AB och användaren, som uttryckligen avstår från all annan jurisdiktion, överlämnar sig till domstolarna i användarens hemvist för alla tvister som kan uppstå till följd av tillgång till denna webbplats.