PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgiftspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig:

Super Sport Sweden AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Super Sport Swedens verksamhet. Kontaktuppgifter till Super Sport Sweden AB finner du längst ned i dessa villkor.

Vi samlar in följande data:

Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller.

kommunicerar med oss via

e-post och andra kanaler där du registrerat dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.
Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma. Om du anger personuppgifter till en annan person än dig själv när du blir kund hos oss ansvarar du för att företagsrepresentanten tar del av dessa villkor och informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

När du går någon av våra utbildningar samlar vi in ditt personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information du lämnar till oss i samband med utbildningen.

Så används data vi insamlar och lagrar:

  • För att adressera fakturor, för att adressera nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till företaget.
  • För att underlätta eventuella reklamationer, för att skicka inbjudan till speciella Super Sport Sweden/träffar.
  • För att skicka riktade erbjudanden och rabatter anpassat efter företagets behov och inköpshistorik.
  • För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till dina köp.
  • För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i några andra av våra sociala kanaler.

Dina personuppgifter som vi samlar in vid utbildningarna använder vi för att följa de lagkrav som gäller den utbildning du genomfört hos oss.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter:

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en
företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter.

Och friheter i våra affärskontakter. Vi har även lagliga skäl att använda uppgifterna som du lämnat när du genomgått någon av våra utbildningar.

Hur vi delar informationen vi samlar in:

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra transportörer inför en
leverans. Vi delar även vissa uppgifter med myndigheter när vi enligt lag måste göra detta.

Lagring:

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enl. gällande lag. Uppgifterna vi lagrar för att kunna följa de lagkrav som förekommer sparas så länge lagkraven existerar.

Säkerhet:

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter:

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ringa eller skicka mail till oss. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund, leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur
deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Mer information om rättigheterna finns här

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforo rdningen/de-registrerades-rattigheter/

Super Sport Sweden AB, Säm Sverkelstorp 4, 524 93 Herrljunga, Kontaktuppgifter: 0513-722 80, info@superstar.se